Skip to main content
Skip table of contents

Certified Pick up (CPu) Voorwaarden

Versie 1 

1. Algemeen 

De CPu Oplossing wordt aangeboden door NxtPort BV, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0429.672.881 met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen (België) (“NxtPort”). NxtPort is de concessiehouder van een haar door het Havenbedrijf toevertrouwde concessie. Deze concessie heeft tot voorwerp het gecentraliseerd en beveiligd verwerken en uitwisselen van gegevens omtrent de afhandelingsstatus van Containers met het oog op het eenvormig genereren van een dataset (audittrail) die op een unieke manier beveiligd wordt en leidt tot (i) een Pickuprecht voor het effectief afhalen van de betrokken Containers en (ii) het beveiligd afhalen op identiteit van de betrokken Containers zoals bepaald en omschreven in art. 5.6 “Certified Pick Up” van de Havenpolitieverordening (“Certified Pick up”). 

Overeenkomstig de Havenpolitieverordening zijn de Organisator van het zeetransport, de Eerste gemachtigde in het afhaalproces, de Terminaloperator, de Transportorganisator ertoe gehouden zich aan te sluiten op de CPu Oplossing welke dan de Gebruikers zijn van de CPu Oplossing. 

Dit document beschrijft de voorwaarden (de “CPu Voorwaarden”) waaronder een Gebruiker gebruik zal maken van de CPu Oplossing. Deze CPu Voorwaarden zullen van toepassing zijn op het gebruik van de CPu Oplossing, van zodra beschikbaar gemaakt op de CPu Oplossing en aanvaard door de Gebruiker. Na expliciete aanvaarding door de Gebruiker, vormen deze CPu Voorwaarden de overeenkomst tussen NxtPort en de rechtspersoon of natuurlijke persoon die zich als gebruiker registreert op de CPu Oplossing . 

NxtPort stelt de CPu Oplossing ter beschikking aan de Gebruikers in overeenstemming met (1) de voorwaarden uiteengezet in de Havenpolitieverordening, (2) de concessieovereenkomst tussen NxtPort en het Havenbedrijf en, (3)en  de toepasselijke wet- en regelgeving. 

De algemene voorwaarden van de Gebruikers noch deze van NxtPort zijn van toepassing en worden daarom uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zouden deze algemene voorwaarden een soortgelijke clausule bevatten.  

Het gebruik van de CPu Oplossing doet op geen enkele wijze afbreuk aan de bestaande rechtsverhoudingen, Zeevervoersovereenkomst, de bestaande overeenkomst tussen de Organisator van het zeetransport en de Terminaloperator, de bestaande havenreglementeringen en alles wat in de zin van het Scheepvaarwetboek de rechtsverhouding regelt tussen de Organisator van het zeetransport, de Terminaloperator, en de Eerste gemachtigde in het afhaalproces, andere dan het ondersteunen van het proces van afleveren van een volle importcontainer of lege shippers owned container welke ondersteund wordt door de CPu oplossing en het genereren van het Pickuprecht zoals bepaald in deze CPu Voorwaarden. 

In deze CPu Voorwaarden zullen termen met een hoofdletter de betekenis hebben die er in art. 16 wordt aan toegekend. 

2. CPu Oplossing 

2.1. Beschrijving 

NxtPort biedt ten aanzien van de Gebruikers, de CPu Oplossing aan waarbij de nodige functionaliteit en eigenschappen voorzien worden om de voor Certified Pick up benodigde gegevens te registreren, te laten uitwisselen, te verzamelen, te bewaren en te ontsluiten, zoals verder uiteengezet in deze CPu Voorwaarden en dit met het oog op het afleveren van het Pickuprecht en het verzekeren van een audittrail. De CPu Oplossing heeft tot voorwerp en doel een beveiligde aflevering mogelijk te maken van Containers in de haven van Antwerpen. 

NxtPort ondersteunt de correcte, tijdige en volledige digitale aflevering van Containers tussen de Organisator van het zeetransport, de Terminaloperator, de Eerste gemachtigde en de verdere actoren  (verdere Release partij, Transportorganisator, Planner, Transporteur) in het afhaalproces onder een Zeevervoersovereenkomst recht gevend op de aflevering van goederen.  

De CPu Oplossing is beschreven in Annex 1 en zal gefaseerd geïmplementeerd worden. De  CPu oplossing kan evolueren op basis van wijzigende functionele, technische en security vereisten zoals beschreven in Documentatie. 

De CPu Oplossing ondersteunt de mogelijkheid te werken met een derde applicatie zoals beschreven in clausule 4 Artikel 5.6.3.1 “VERPLICHTINGEN IN HET KADER VAN CERTIFIED PICK UP” van de Havenpolitieverordening. Annex 3 zet de procedures uiteen die van toepassing zullen zijn in het geval van de omschreven noodsituaties of indien bepaalde Containers uitgesloten worden van Certified Pick Up. 

2.2. Registratie – account C-point 

De registratie van een Gebruiker en elk gebruik van de CPu Oplossing zal gebeuren door middel van de C-point account van elke Gebruiker.  

Elk gebruik van de CPu Oplossing door middel van een C-point profiel is strikt persoonlijk. Om de veiligheid en integriteit van de CPu Oplossing te garanderen dient de Gebruiker zijn C-point account en login gegevens, inclusief 2 factor authenticatie codes, security settings en security tokens indien van toepassing, geheim te houden en elke Gebruiker is verantwoordelijk voor de handelingen die gesteld worden door gebruik van zijn account en zijn wachtwoord. Als de Gebruiker misbruik van zijn account of login gegevens vermoedt of vaststelt op de CPu Oplossing of op een andere manier, dient de Gebruiker zijn gegevens onmiddellijk te wijzigen en NxtPort en het Havenbedrijf hiervan op de hoogte te stellen. De Gebruiker dient alle contactgegevens, facturatiegegevens en andere relevante informatie op zijn C-point account up-to-date te houden. 

NxtPort zal als aanspreekpunt optreden voor C-Point incidenten. 

2.3. Alfapass identificatie 

CPu zal gebruikmaken van de Alfapass Validation Service om een Pickuprecht te koppelen aan en te valideren ten opzichte van een individuele truck chauffeur.  

 1. AlfaPass treedt op als onderaannemer van NxtPort voor CPu voor het aanbieden van de Alfapass Validation Service.   De Alfapass Validation service bestaat uit de bevestiging vanuit AlfaPass op de call van NxtPort waarbij de validiteit van een Alfapass ID wordt bevestigd. AlfaPass biedt deze dienst aan onder de voorwaarden zoals in ANNEX zijn opgenomen en deze zijn van toepassing op de Gebruiker.  NxtPort zal als aanspreekpunt optreden voor Alfapass Validation Service gerelateerde incidenten. 

 2.  AlfaPass staat in voor de AlfaPass-kaarten (uitgifte, controle,…). Dit maakt geen deel uit van de relatie NxtPort-AlfaPass. 

 3. De Terminal doet een biometrische controle op basis van AlfaPass technologie waarbij er geen biometrische data wordt opgeslagen, noch bij de Terminal, noch in CPU. 

 4. De CPu Oplossing controleert of het Pickuprecht is toegekend aan de Transporteur die de container afhaalt via de identiteit die blijkt uit de AlfaPass 

 5. NxtPort kan niet aansprakelijk gehouden worden voor afgifte aan valse kaarten, of foutieve kaarthouders, voorzover aan (2) voldaan wordt, i.e. de Alfapass-ID nummer juist is. 

2.4. API en User-interface 

De CPu Oplossing staat beschreven in Annex 1 en bestaat uit: 

 • APIs die ter beschikking worden gesteld aan de Gebruikers teneinde automatische onderlinge gegevensuitwisseling met de CPu Oplossing maximaal mogelijk te maken 

 • Een User-interface die de Gebruikers in de mogelijkheid stelt om bepaalde Gegevens uit te wisselen en een beperkt aantal CPu functionaliteiten uit te voeren.  

Tijdelijk zullen een beperkt aantal EDIFACT berichttypes ondersteund worden voor aanlevering van de Gegevens.  De lijst van ondersteunde EDIFACT types is opgenomen op de NxtPort Website. 

Additioneel kunnen Add-on oplossingen aangeboden worden maar deze maken geen deel uit de CPu Oplossing.  De Add-on oplossingen worden opgelijst in Annex 1. 

2.5. Aanlevering Gegevens via Derde Applicatie 

De Gebruiker kan ervoor opteren om gebruik te maken van een Derde Applicatie teneinde aan de verplichting van de Gebruiker in het kader van Certified Pick up te voldoen, doch dit enkel wat betreft het verstrekken van de Verplichte Gegevens namens de Gebruiker, door de Aanbieder van een Derde Applicatie als onderaannemer van de Gebruiker aan te stellen voor doeleinden van Certified Pick Up.  

De Gegevens moeten door de Derde Applicatie steeds worden geregistreerd en bewaard waarbij de Verplichten Gegevens aan de CPu Oplossing dienen te worden overgemaakt. 

Om te kwalificeren als een Derde Applicatie en Aanbieder van een Derde Applicatie zullen de Derde Applicatie en de Aanbieder van een Derde Applicatie dienen te voldoen aan de Derde Applicatie Vereisten. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om in het kader van zijn verplichtingen tot Certified Pick up, een Derde Applicatie en Aanbieder van een Derde Applicatie aan te stellen die aan deze Derde Applicatie Vereisten voldoet. De Derde Applicatie Vereisten kunnen na voorafgaandelijke bespreking met de Aanbieder van een Derde Applicatie, van tijd tot tijd gewijzigd worden door NxtPort voorzover vereist om de operationele continuïteit en de veiligheid van de CPu Oplossing te garanderen.  

Het gebruik van een Derde Applicatie doet in geen geval afbreuk aan de verplichtingen van de Gebruiker, die er moet over waken dat alle noodzakelijke handelingen worden gesteld en de juiste en volledige Gegevens namens de Gebruiker tijdig worden verstrekt en dat hij rekening houdend met zijn hoedanigheid en rol alle Gegevens in het kader van Certified Pick up meedeelt. NxtPort is niet aansprakelijk voor de Derde Applicatie of de dienstverlening aangeboden door de Aanbieder van een Derde Applicatie.  De Gebruiker zal steeds verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor gevolgen van het gebruik van of tekortkomingen bij de Derde Applicatie. 

2.6. Service Level Agreement 

NxtPort garandeert dat de CPu Oplossing zal voldoen aan de service levels zoals uiteengezet in de CPu Service Level Agreement zoals aangehecht als Annex 2, met daarin opgenomen de mechanismen nodig om de conformiteit aan deze service levels te meten en erover te rapporteren. NxtPort zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om de service levels te respecteren en zal alle nodige beschikbare middelen inzetten zodat de service levels verzekerd kunnen blijven overeenkomstig de bepalingen van de SLA. 

3. Gebruiksrecht 

3.1. Gebruiksrecht op de CPu Oplossing 

NxtPort verleent aan de Gebruiker een wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar (zonder het recht om te sublicentiëren) gebruiksrecht op de CPu Oplossing louter om de CPu Oplossing, al dan niet met een Derde Applicatie, te gebruiken voor het vervullen van zijn Certified Pick up verplichting gedurende de Duur van het ter beschikking stellen van de CPu Oplossing . 

De Gebruiker is enkel gerechtigd de CPu Oplossing te gebruiken overeenkomstig de Documentatie. 

3.2. Beperkingen op het gebruiksrecht 

De Gebruiker stemt ermee in de CPu Oplossing alleen te gebruiken in het kader van zijn Certified Pick Up verplichting. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:  

 1. de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmen, of structuur) van de CPu Oplossing te decompileren of te reverse-engineeren, of op andere wijze af te leiden of te proberen af te leiden of te bepalen, behalve en alleen in de mate dat een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; 

 2. de CPu Oplossing te kopiëren; 

 3. onbevoegde toegang te verkrijgen tot de accounts van andere Gebruikers of de CPu Oplossing te gebruiken voor het uitvoeren of bevorderen van illegale activiteiten; 

 4. de Gegevens te gebruiken voor illegale activiteiten; 

 5. de Gegevens te gebruiken via een specifieke API voor andere doeleinden dan het beoogde doel van die API; 

 6. zich voor te doen als andere een persoon of entiteit, of op andere wijze een verkeerde voorstelling te geven van de band met een andere persoon of entiteit; 

 7. gebruik te maken van automatische, elektronische of handmatige processen met een hoog volume om toegang te krijgen tot Gegevens van de CPu Oplossing, deze te doorzoeken of te verzamelen, anders dan door middel van het gedocumenteerde gebruik van de API's; 

 8. enige auteursrechtelijke vermelding, digitale watermerken, eigendomslegendes of andere melding die in de CPu Oplossing is opgenomen, te wijzigen, te verwijderen of te verdoezelen; 

 9. opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van destructieve of bedrieglijke aard te verspreiden in of via de CPu Oplossing; of 

 10. het verwijderen of op enigerlei wijze omzeilen van technische of andere beschermende maatregelen in de CPu Oplossing. 

Het is de Gebruiker niet toegestaan de CPu Oplossing te gebruiken op een wijze die niet is toegelaten onder de CPu Voorwaarden. De Gebruiker gebruikt de CPu Oplossing uitsluitend overeenkomstig (i) de CPu Voorwaarden en (ii) eventuele toepasselijke wet- en regelgeving. 

De Gebruiker zal enkel toegang krijgen tot de laatste versie van de CPu Oplossing. Elke update of nieuwe versie van de CPu Oplossing zal de vorige versie(s) van de CPu Oplossing vervangen. Indien nodig wordt de SLA aangepast bij een update of invoering van een nieuwe versie van de CPu Oplossing. De Gebruiker zal, waar nodig, de nodige tijd krijgen om een technische migratie in te plannen naar de update of laatste versie van de CPu Oplossing, na overleg met de Community vertegenwoordiging. 

4. Gegevens 

4.1. Verplichte aanlevering Gegevens 

Elke Gebruiker is gehouden, ieder binnen zijn rol en hoedanigheid in het kader van Certified Pick up, alle noodzakelijke handelingen tijdig te stellen en erover te waken dat alle Gegevens, inclusief de Verplichte Gegevens, in het kader van Certified Pick up onverwijld kwalitatief worden medegedeeld aan en/of uitgewisseld op de CPu Oplossing. De Verplichte Gegevens dienen alle nodige inlichtingen te omvatten aangaande de Container, de betrokken rechtspersonen en natuurlijke personen opdat de Audittrail kan worden opgesteld. 

Elke Gebruiker is ertoe gehouden iedere wijziging of aanpassing van de relevante Verplichte Gegevens onverwijld mee te delen in het kader van Certified Pick up. 

Gegevens in berichten aangeleverd door Gebruikers op de CPu Oplossing die meer gegevensvelden bevatten dan de Verplichte Gegevens of de Supply Chain Gegevens zullen door de CPu Oplossing niet verwerkt worden. 

4.2. Licentie op de Gegevens 

Door het meedelen, opladen en /of uitwisselen van Gegevens, geeft de Gebruiker een niet-exclusieve licentie aan NxtPort met het recht om te sub-licentieren aan zijn onderaannemers, om de Gegevens in het kader van Certified Pick up te gebruiken en te verwerken louter en alleen voor het vervullen van de Certified Pick up verplichting met betrekking tot de respectievelijke Container. 

Status: Elke Betrokken Gebruiker ontvangt een persoonlijke, niet-exclusieve, beperkte licentie zonder het recht om te sub-licentiëren op de Status van de Betrokken Container gebaseerd op de Verplichte Gegevens zoals verder beschreven in Annex 1 louter voor het vervullen van de Certified Pick up verplichting met betrekking tot de Betrokken Container en om de Betrokken Container te kunnen afleveren.  

Gegevens: Elke Betrokken Gebruiker kan aan NxtPort de toelating geven bijkomende Gegevens te ontsluiten aan andere Betrokken Gebruikers (bijkomend aan de Verplichte Gegevens) en dit met betrekking tot een Betrokken Container. In dit geval ontvangt elke Gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, beperkte licentie zonder het recht om te sub-licentiëren op de Gegevens verkregen uit de CPu Oplossing, zoals verder beschreven in Annex 1. Deze licentie kan door de Gebruiker te allen tijde worden ingetrokken worden voor toekomstige gegevensdeling. 

De Gebruiker geeft aan NxtPort een niet-exclusief recht om de Gegevens die worden gebruikt of gegenereerd in het kader van Certified Pick up te licentiëren aan het Havenbedrijf voor het louter doel deze Gegevens te gebruiken op generieke wijze met het oog op de publieke taken van het Havenbedrijf, mits voorafgaande goedkeuring van de Gebruiker en onder de voorwaarden zoals overeengekomen met de Gebruikers. Dit recht zal beëindiging van deze CPu Voorwaarden overleven, tenzij anders overeengekomen tussen de respectievelijke Gebruiker en NxtPort.  

4.3. Toegang tot Gegevens in het kader van taken politie en Douaneadministratie 

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Havenkapiteindienst, kunnen de politie en Douaneadministratie toegang nemen tot de Gegevens uitgewisseld en gegenereerd in Certified Pick up binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden en conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

4.4. Verzoek tot informatie - audit 

Indien er concrete aanwijzgingen zijn dat er een inbreuk, onregelmatigheid of tekortkoming is van NxtPort op dit artikel 4 of de confidentialiteisverbintenissen in art. 8, kan elke betrokken Gebruiker, een verzoek tot informatie, en indien dit onvoldoende zou blijken, een audit laten uitvoeren door een onafhankelijke derde partij, waarvan de identiteit door NxtPort dient goedgekeurd te worden, die zijn goedkeuring niet onredelijk zal weigeren, op alle relevant documenten, processen of bestanden die verband houden met de vertrouwelijke behandeling van de Gegevens en de licenties (en beperkingen op deze licenties) zoals uiteengezet in dit artikel. De kost van deze audit zal gedragen dienen te worden door de verzoekende Gebruiker, tenzij uit de audit zou blijken dat er een materiële inbreuk was op de bepalingen van deze Voorwaarden door NxtPort.

4.5. Actieve deelname aan nieuwe releases 

De Gebruikers zullen actief deelnemen aan het valideren en testen van nieuwe of geupdated functionaliteiten en interfaces ter validatie.  Hiertoe kunnen Gebruikers zich verenigen en laten vertegenwoordigen door de Community vertegenwoordiging of een bepaalde Gebruiker.  

5. Vergoedingen 

5.1. De Variabele Vergoeding 

De Gebruikers die als Organisatoren van het zeetransport, de Eerste gemachtigde van het afhaalproces en de Terminaloperator kwalificeren (elke een “Relevante Gebruiker”) betalen elk voor een periode van zes (6) jaar een vergoeding per Container die verwerkt wordt door de CPu Oplossing (de “Variabele Vergoeding”), waarbij de Variabele Vergoeding wordt verdeeld tussen Organisator van het zeetransport, de Eerste gemachtigde van het afhaalproces en de Terminaloperator, elk voor zijn aandeel, als volgt: 

Organisator van het zeetransport 

Vanaf 1 februari 2021 

0,50 euro per Container 

Vanaf 1 februari 2022 

0,6666 euro per Container 

Vanaf 1 februari 2023  

0,8333 euro per Container 

 

 

Terminal 

Vanaf 1 februari 2021 

0,50 euro per Container 

Vanaf 1 februari 2022 

0,6666 euro per Container 

Vanaf 1 februari 2023  

0,8333 euro per Container 

 

 

Eerste gemachtigde in het afhaalproces 

Vanaf 1 maart 2022 

0,50 euro per Container 

Vanaf 1 maart  2023 

0,6666 euro per Container 

Vanaf 1 maart 2024 

0,8333 euro per Container 

 

De Variabele Vergoeding is niet van toepassing op Lege Shippers Owned Containers en de transhipment containers die worden gelost uit zeeschip op een Terminal in Antwerpen en naar een andere Terminal in Antwerpen worden vervoerd op voorwaarde dat deze informatie correct in CPU op niveau van de commercial release wordt geregistreerd of geupdated alvorens de container door de Organisator van het zeetransport wordt vrijgegeven. 

De Variabele Vergoeding geldt onverkort in het geval de Gebruiker, binnen de grenzen zoals uiteengezet in artikel 2.5, gebruik maakt van een Derde Applicatie voor aanlevering van de Gegevens.   

Indien de Gebruiker, binnen de grenzen zoals uiteengezet in artikel 2.5, gebruik maakt van een Derde Applicatie voor aanlevering van de Gegevens, zal de Variabele Vergoeding van de Organisator van het zeetransport en van de Eerste gemachtigde gedragen worden door de Organisator van het zeetransport.  

5.2. De Vaste Vergoeding 

Voor het gebruik van CPu Oplossing, zijn de Organisator van het zeetransport, de Terminaloperator, de Eerste gemachtigde,  een bijkomende jaarlijkse vergoeding en de transportorganisator een jaarlijkse vergoeding verschuldigd (de “Vaste Vergoeding”), indien: 

 • gebruik wordt gemaakt van een directe connectie via de APIs/EDI in het kader van Certified Pick up: een jaarlijkse vaste vergoeding van 2.500 EUR per jaar, met dien verstande dat in deze vergoeding ook de User-interface in geval van fallback scenario inbegrepen zal zijn;  

 • gebruik wordt gemaakt van de User-interface: een jaarlijkse vaste vergoeding te betalen als volgt:  

image-20240103-082434.png

5.3. Jaarlijkse indexatie 

De Variabele Vergoeding en de Vaste Vergoedingen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden in functie van de Belgische consumptie prijs index (CPI) met als basisjaar 2020 en dit in samenspraak met Community vertegenwoordiging 

6. Betaling 

6.1. Facturering en betalingen 

De Variabele Vergoedingen worden op een maandelijkse basis gefactureerd voor de afgelopen maand. De Vaste Vergoeding zal vooraf op jaarlijkse basis worden gefactureerd. 

Facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, met uitzondering van de Vaste Vergoeding voor de Transport Organisator die jaarlijks voorafgaand aan het gebruik betaald dienen te worden.  

Alle vergoedingen zijn vermeld in EUR en exclusief BTW, die aanvullend aan de Gebruiker in rekening worden gebracht. 

6.2. Betwistingen 

Indien een Gebruiker een deel van een factuur betwist, stelt deze NxtPort hiervan op de hoogte binnen de twintig (20) werkdagen na factuurdatum per e-mail (debiteurenbeheer@NxtPort.com, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt door de Gebruiker te zijn aanvaard. Het onbetwiste gedeelte van de factuur dient te worden betaald zoals bepaald in art. 6.1 van deze CPu Voorwaarden. 

6.3. Laattijdige betaling 

Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de onbetwiste facturen, geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling: 

 1. een maandelijkse rentevoet van 1 %, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt gerekend; 

 2. een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 5% van het niet-betaalde factuurbedrag met een minimum van honderd Euro (€ 100,00), onverminderd het recht van NxtPort om hogere schade te bewijzen. 

 3. lagere prioritisering bij verwerken van service requests bij recurrente niet-betaling. 

7. Informatiebeveiliging 

NxtPort zal tijdens de duurtijd van Certified Pick up over een ISO 27001-certificaat beschikken of een gelijkwaardig niveau van beveiliging en integriteit handhaven en de Gegevens van de Gebruiker beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik door een derde partij of tegen misbruik, beschadiging of vernietiging door een derde partij. 

NxtPort zal zich conformeren aan NIS2 richtlijn en de desbetreffende Belgische implementatiewetging   

Artikel 7 heeft voorrang op bepalingen die in Annexen zijn opgenomen in geval van tegenstrijdigheden. 

NxtPort zal de Gebruikers onmiddellijk inlichten bij incidenten die mogelijks gevaar opleveren voor de systemen en Gegevens van de Gebruikers, zoals uiteengezet in Annex 2.  

8. Vertrouwelijke informatie 

Geen van de Partijen gebruikt de Vertrouwelijke Informatie van de tegenpartij behalve wanneer dit redelijkerwijze nodig is voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze CPu Voorwaarden. Elke Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij met de grootste zorg geheimhouden en in elk geval met middelen die niet minder restrictief zijn dan de middelen die hij gebruikt voor de bescherming van zijn eigen vertrouwelijk materiaal. Elke Partij stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie van de tegenpartij niet beschikbaar te stellen aan andere personen dan zijn werknemers of onderaannemers die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en diezelfde Vertrouwelijke Informatie nodig hebben om de verplichtingen van de Partij uit hoofde van deze CPu Voorwaarden te kunnen uitvoeren. 

Niettegenstaande hetgeen bepaald in art. 11.1, zal bij beëindiging of het verstrijken van de geldigheid van deze CPu Voorwaarden, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen of tenzij anderszins is bepaald in deze CPu Voorwaarden, de ontvangende Partij op verzoek van de Partij die de Informatie beschikbaar stelde: ofwel (i) alle Vertrouwelijke Informatie van de Partij die de Informatie beschikbaar heeft gemaakt, evenals alle kopieën in het bezit of onder controle van de ontvangende Partij, terugbezorgen aan de Partij die de Informatie beschikbaar heeft gesteld; ofwel (ii) alle Vertrouwelijke Informatie en kopieën ervan in het bezit of onder controle van de ontvangende Partij vernietigen, met uitsluiting van de Vertrouwelijke Informatie die op grond van art. 11.1 langer dient worden te bewaard. De ontvangende Partij zal vervolgens op verzoek van de Partij die de informatie beschikbaar heeft gesteld, schriftelijk verklaren dat de ontvangende Partij, zijn werknemers of agenten geen kopieën hebben bewaard. 

Wanneer een ontvangende Partij in een procedure verplicht wordt de Vertrouwelijke Informatie van de Partij die de Vertrouwelijke Informatie beschikbaar heeft gesteld te onthullen, dient de ontvangende Partij, wanneer dit wettelijk is toegestaan, onmiddellijk en voorafgaand aan de onthulling de Partij die de informatie beschikbaar heeft gesteld te informeren, om deze, in staat te stellen deze verplichting te betwisten 

9. Intellectuele eigendomsrechten 

9.1. CPu Oplossing 

De CPu Oplossing, met inbegrip van alle rechten, aanspraken en belangen (met inbegrip van Intellectuele Eigendomsrechten) daarin, blijven te allen tijde de exclusieve eigendom van NxtPort en/of de licentiegever, en de Gebruiker verkrijgt geen rechten of aanspraken (met inbegrip van maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten) in de CPu Oplossing, met uitzondering van de rechten die op basis van deze CPu Voorwaarden uitdrukkelijk worden verleend. De CPu Oplossing (met inbegrip van de Intellectuele Eigendomsrechten) mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gedistribueerd, en/of anderszins gebruikt in welke vorm of op welke wijze dan ook, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze CPu Voorwaarden.  

9.2. Gegevens 

De Gegevens, (inclusief de Intellectuele Eigendomsrechten, indien van toepassing), blijven te allen tijde de exclusieve eigendom van de Gebruiker en/of zijn licentiegever. NxtPort en andere Gebruikers verkrijgen geen rechten, of aanspraken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten) in de Gegevens op grond van de CPu Voorwaarden, met uitzondering van de rechten die uitdrukkelijk op grond van deze CPu Voorwaarden worden verleend. 

10. Aansprakelijkheid 

10.1. Schade en verlies van Containers en hun inhoud 

NxtPort is, geheel of gedeeltelijk, aansprakelijk voor schade aan of verlies  van (i) de inhoud van Containers of (ii) het containerlichaam zelf, waaronder de aflevering aan een derde  niet conform het Pickuprecht, ten gevolge van een fout of nalatigheid van de CPu Oplossing, en dit voor zover de verschillende actoren de CPu Oplossing hebben gebruikt overeenkomstig de Documentatie.  

 

NxtPort kan voor deze schade of verlies door de Organisator van het zeetransport, de Terminaloperator, de Eerste gemachtigde in het afhaalproces, de Scheepsagent, de ladingbelanghebbende of hun juridische opvolgers worden aangesproken. 

 

Daarnaast zal NxtPort aansprakelijk zijn en de Gebruikers vrijwaren voor alle vorderingen tegen deze laatste ingesteld bij toepassing van artikel 2.6.2.30 van het Belgisch Scheepvaartwetboek en mits toepassing van de beperkingen voorzien in het Belgisch Scheepvaartwetboek, of voor iedere andere aansprakelijkheid die de Gebruiker kan oplopen voor schade of verlies van de goederen ontstaan wegens vertraging, indien deze vertraging louter het gevolg is van een fout of nalatigheid van NxtPort in de aanbieding en het ter beschikking stellen van de CPu Oplossing. 

 

De aansprakelijkheid die NxtPort bij toepassing van artikel 10.1 zou kunnen oplopen zal beperkt zijn tot het bedrag waartoe de Gebruiker die de vordering heeft gesteld zelf haar aansprakelijkheid kan beperken, contractueel of wettelijk gezien. 

 

Gemotiveerde aanmelding van mogelijke vorderingen (Aangemelde Vorderingen) tegen NxtPort dienen schriftelijk medegedeeld te worden zodra de onregelmatigheid is vastgesteld of redelijkerwijs zou vastgesteld moeten worden.  

Effectieve vorderingen tegen NxtPort dienen schriftelijk te worden medegedeeld binnen de drie maanden na het verjaren van het respectievelijke vorderingsrecht en dit door de Organisator van het zeetransport, de Terminaloperator, de Eerste gemachtigde in het afhaalproces, de Scheepsagent, de ladingbelanghebbende of hun juridische opvolgers ingevolge schade en verlies aan de inhoud van Containers en/of aan het containerlichaam. Deze termijn kan echter worden verlengd bij overeenkomst tussen Partijen gesloten, nadat de gebeurtenis die de vordering heeft doen ontstaan, heeft plaatsgevonden. 

 10.2. Douanerechten, BTW en gerelateerde boetes  

NxtPort is bijkomend aansprakelijk, al dan niet in vrijwaring, ten aanzien van de Organisator van het zeetransport, de Terminaloperator, de Scheepsagent, de Eerste Gemachtigde in het afhaal proces, de ladingbelanghebbende of hun juridische opvolgers  in vergoeding van de douanerechten en/of BTW en/of accijnzen in de meest brede zin, met inbegrip van kosten, interesten en boeten, ingevolge foutieve afgifte  of vrijstelling van Containers veroorzaakt door een fout of nalatigheid van NxtPort in de aanbieding en het ter beschikking stellen van de CPU Oplossing waardoor de inhoud van de Containers aan het douanetoezicht wordt onttrokken, en dit voor zover de verschillende actoren de CPu Oplossing hebben gebruikt overeenkomstig de Documentatie. 

 

Gemotiveerde aanmelding van mogelijke vorderingen (Aangemelde Vorderingen) tegen NxtPort dienen schriftelijk medegedeeld te worden zodra de onregelmatigheid is vastgesteld of redelijkerwijs zou vastgesteld moeten worden.  

Effectieve vorderingen tegen NxtPort dienen schriftelijk te worden ingesteld binnen de drie maanden na het verjaren van het respectievelijke vorderingsrecht van de Administratie Douane & Accijnzen en de BTW Administratie en dit door de Organisator van het zeetransport, de Terminaloperator, de Eerste gemachtigde in het afhaalproces, de Scheepsagent, de ladingbelanghebbende of hun juridische opvolgers.  Deze termijn kan echter worden verlengd bij overeenkomst tussen Partijen gesloten, nadat de gebeurtenis die de vordering heeft doen ontstaan, heeft plaatsgevonden. 

 10.3. Algemene aansprakelijkheid 

In alle andere gevallen dan deze zoals bepaald in artikelen 10.1 en 10.2 is de aansprakelijkheid van NxtPort beperkt tot het hoogste bedrag van hetzij 50.000 EUR, hetzij het totale bedrag van de betaalde en/of nog verschuldigde Vergoedingen in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeverwekkende gebeurtenis. 

 

Voor inbreuken op de artikelen 8, 9 en/of 11 is de aansprakelijkheid van NxtPort beperkt tot het hoogste bedrag van hetzij 100.000 EUR, hetzij 200% van het totale bedrag van de betaalde en/of nog verschuldigde Vergoedingen in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeverwekkende gebeurtenis. 

 

M.b.t. de inbreuken bedoeld in artikel 10.3 die zich voordoen gedurende de eerste 12 maanden van de Overeenkomst bedraagt de Vergoeding, de vergoedingen die gedurende de eerste 12 maanden van de Overeenkomst verschuldigd worden. 

 

In alle andere gevallen dan deze bepaald in artikelen 10.1 en 10.2 is NxtPort niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook, zoals omzetverlies, verlies van goodwill, etc.. 

 

De schadevergoeding verschuldigd in hoofde van NxtPort ingevolge art. 10.1, 10.2 of 10.3zal in elk geval beperkt zijn tot het rechtmatige bedrag dat door de verzekeraar(s) van NxtPort effectief worden uitgekeerd op basis van de verzekeringspolis naar aanleiding van het schadeverwekkende feit, met dien verstande dat NxtPort zijn initiële verzekeringsdekking (of gelijkwaardig) blijft aanhouden en correct betaalt.  

 

NxtPort zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat, in het geval van een verzekeringsclaim door de Gebruiker, de verzekeraar van NxtPort de schade zal dekken, met inachtneming van de beperkingen en de reikwijdte van de toepasselijke verzekeringspolis en dit in nauwe samenspraak met de Community vertegenwoordiging. 

 

Bovendien kan te allen tijde een verzekeringscertificaat worden opgevraagd worden door Community vertegenwoordiging. 

 

NxtPort kan haar aansprakelijkheid evenwel in geen enkel geval beperken in geval van haar eigen fraude of opzet. 

10.4. Force Majeure 

Een Partij is niet aansprakelijk wegens de niet uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen met betrekking tot de CPu Oplossing door overmacht (een vreemde oorzaak). Overmacht is elke omstandigheid die de Partij het presteren verhindert of vertraagt  en waarop zij geen vat heeft of behoort te hebben. Het voorval of de omstandigheid waarvan sprake zal de partij niet meer ontlasten indien zij deze redelijkerwijze kon voorzien en vermijden, of kon voorkomen, onverminderd de algemene verplichting van elke partij om in alle omstandigheden zo te handelen om mogelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen en/of te vermijden en/of te beperken.  

10.5. Systeem audit na schadegeval 

Bij een Aangemelde Vordering kan elke betrokken Gebruiker, een verzoek tot root cause analyse indienen, en indien deze root cause analyse onvoldoende zou blijken, een verzoek tot audit door een onafhankelijke derde partij op de specifieke systeemprocessen en systeemcomponenten die verband houden met de Aangemelde Vordering. Dit verzoek kan niet door NxtPort geweigerd worden zonder gegronde reden. De kost van deze audit zal gedragen dienen te worden door de verzoekende Gebruiker, tenzij uit de audit zou blijken dat er een materiële inbreuk was op de bepalingen van deze Voorwaarden door NxtPort. 

11. Gegevensbescherming 

11.1. Verwerking van Persoonsgegevens 

De Persoonsgegevens verwerkt in het kader van Certified Pick up mogen enkel worden verwerkt zoals beschreven in dit artikel en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

NxtPort treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke aangaande de Persoonsgegevens die in het kader van Certified Pick up door Nxtport worden verwerkt en is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming vereiste informatie aan de Betrokken Gebruikers over haar respectieve verwerkingsactiviteiten.  

 De Persoonsgegevens, o.a. identiteits- en contactgegevens, van alle betrokkenen in het kader van Certified Pick up, o.a. werknemers en aangestelden van de Gebruikers, worden verwerkt op basis van voormelde wettelijke verplichtingen, teneinde deze partijen te kunnen registreren en contacteren binnen Certified Pick up en om daarmee het in 2.1 omschreven doel te bereiken.  

De hogergenoemde Persoonsgegevens kunnen door de Verantwoordelijke van de verwerking enkel gedeeld worden met: 

 1. De andere Gebruikers in het kader van Certified Pick up voor zover vereist met het oog op het afleveren van het Pickuprecht en het verzekeren van een Audittrail; 

 2. alsook met Derde Applicaties voor zover deze Derde Applicaties hiervoor geautoriseerd zijn door de Gebruikers bedoeld onder (i) en voor zover vereist met het oog op het afleveren van het Pickuprecht en het verzekeren van een Audittrail; 

 3. met het Havenbedrijf en de onderaannemers van NxtPort voor zover vereist voor de CPu Oplossing en de opgelegde taak door NxtPort aan de Gebruikers; 

De Persoonsgegevens worden bewaard zolang de Gebruikers gebruik maken van Certified Pick up en conform de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.  

Dit artikel doet geen afbreuk aan artikel 4.3. 

Onverminderd het voorgaande, wordt de informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze CPu Voorwaarden uiteengezet in Annex 6

11.2. Maatregelen 

NxtPort en de Gebruiker nemen elk de passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, onopzettelijk verlies, alsmede tegen ongeoorloofde wijziging van of ongeoorloofde toegang tot, en enige andere ongeoorloofde verwerking van de Persoonsgegevens. 

12. Garanties en disclaimers 

De Gebruiker garandeert dat hij over de vereiste rechten, licenties en machtigingen beschikt om de Gegevens in overeenstemming met de CPu Voorwaarden ter beschikking te stellen van NxtPort en van andere Gebruikers (voorzover er toelating is gegeven om deze ter beschikking te stellen).  

NxtPort is niet verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de oorspronkelijke Gegevens die de Organisator van het zeetransport, de Eerste gemachtigde in het afhaalproces, de Terminaloperator, de Transportorganisator,  de Transporteur en de Planner – hetzij rechtstreeks, hetzij met toepassing van een Derde Applicatie - aanleveren aan de CPu Oplossing. Tevens kan NxtPort niet instaan voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie die hem door Derden, waaronder de Douaneadministratie, ter beschikking wordt gesteld.   

NxtPort garandeert dat de CPu Oplossing werkt conform Documentatie, inclusief de tijdige verwerking van alle Gegevens. 

13. Vrijwaring inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten 

13.1. Vrijwaring door NxtPort 

NxtPort zal de Gebruikers en haar bestuurders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke eis, vordering, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, hetzij op grond van onrechtmatige daad (inclusief fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van NxtPort), hetzij op grond van een contract, die zij of een van hen kan oplopen als gevolg van of voortvloeiend uit een vordering van een Derde op grond van een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van die Derde door de CPu Oplossing met uitsluiting van alle vorderingen die voortvloeien uit: 

 1. onbevoegd gebruik van de CPu Oplossing door de Gebruiker; 

 2. door een gebruiker verstrekte Gegevens; of 

 3. een wijziging aan de CPu Oplossing door een Derde of een Gebruiker. 

Deze verplichting tot vrijwaring is afhankelijk van het volgende: 

 1. NxtPort wordt zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte gesteld van een dergelijke vordering; 

 2. NxtPort krijgt de exclusieve controle over het verweer en de afhandeling van een dergelijke vordering op voorwaarde dat NxtPort tegenover de Gebruiker bevestigt dat zij exclusief de verantwoordelijkheid voor dergelijke vordering draagt – in alle andere gevallen zal elke Partij zijn eigen verweer behouden; 

 3. de Gebruiker verleent op verzoek van NxtPort zijn volledige medewerking aan NxtPort bij het verweer tegen een dergelijke vordering; en 

 4. de Gebruiker uit geen erkenning inzake de aansprakelijkheid van NxtPort met betrekking tot een dergelijke claim met uitzondering van de doorverwijzing naar Nxtport, noch stemt de Gebruiker in met een dading zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NxtPort.  

Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan, vrijwaart NxtPort de Gebruiker voor alle schade en kosten die door de Gebruiker wordt gemaakt als gevolg van een dergelijke claim, zoals toegekend door een bevoegde rechter in laatste instantie, of zoals overeengekomen door NxtPort in een dading. 

Indien de CPu Oplossing naar het redelijke oordeel van NxtPort het voorwerp kan zijn of wordt van een claim van een Derde (conform artikel 13.1), heeft NxtPort het recht om, naar eigen keuze en op eigen kosten: 

 1. de CPu Oplossing te wijzigen zodat deze geen inbreuk meer pleegt met behoud van materieel gelijkwaardige functionaliteiten; 

 2. voor de Gebruikers een licentie te verkrijgen om de CPu Oplossing te blijven gebruiken in overeenstemming met de CPu Voorwaarden. 

13.2. Vrijwaring door de Gebruiker 

De Gebruiker zal NxtPort en haar bestuurders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers vrijwaren voor elke gerechtvaardigde eis, vordering, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, die zij of een van hen kunnen oplopen als gevolg van, of voortvloeiend uit, vorderingen van Derden met betrekking tot Gegevens van de Gebruiker die de Intellectuele Eigendomsrechten van een andere Gebruiker of van een Derde schenden. 

 

Deze verplichting tot vrijwaring is afhankelijk van het volgende: 

 1. de Gebruiker wordt zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte gesteld van een dergelijke vordering; 

 2. de Gebruiker krijgt de exclusieve controle over het verweer en de afhandeling van een dergelijke vordering op voorwaarde dat de Gebruiker tegenover NxtPort bevestigt dat zij exclusief de verantwoordelijkheid voor dergelijke vordering draagt – in alle andere gevallen zal elke Partij zijn eigen verweer behouden; 

 3. NxtPort verleent op verzoek van de Gebruiker zijn volledige medewerking aan de Gebruiker bij het verweer tegen een dergelijke vordering; en 

 4. NxtPort uit geen erkenning inzake de aansprakelijkheid van de Gebruiker met betrekking tot een dergelijke claim met uitzondering van de doorverwijzing naar de Gebruiker, noch stemt NxtPort in met een dading zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker.  

Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan, vrijwaart de Gebruiker NxtPort voor alle schade en kosten die door NxtPort wordt gemaakt als gevolg van een dergelijke claim, zoals toegekend door een bevoegde rechter in laatste instantie, of zoals overeengekomen door de Gebruiker in een dading. 

14. Duur en beëindiging 

14.1. Duur 

De CPu Voorwaarden gelden voor de volledige duur dat de Certified Pick up Oplossing wordt aangeboden door NxtPort aan de Gebruikers op grond van een concessie toegekend aan NxtPort door het Havenbedrijf. 

14.2. Beëindiging voor wanprestatie 

NxtPort kan de toegang van een Gebruiker tot de CPu Oplossing slechts na tussenkomst en voorafgaandelijke machtiging van een rechter beëindigen (of indien zo beslist door deze rechter, de toegang tot de CPu Oplossing opschorten) en dit slechts wanneer de Gebruiker de bepalingen van deze CPu Voorwaarden ernstig schendt en er niet in slaagt dit verzuim binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling op te lossen. Schending door een Gebruiker van bepalingen in een andere overeenkomst of rechtsverhouding met NxtPort zal nooit een grond kunnen zijn tot opschorting of beëindiging van de toegang van die Gebruiker tot de CPu Oplossing.  

Als tussen NxtPort en een Gebruiker een geschil ontstaat, verbinden Partijen er zich toe binnen de 20 dagen na een verzoek van de meest gerede Partij samen te komen met als doel het geschil trachten op te lossen. In ieder geval kan de start van dit overleg tot minnelijke oplossing geen aanleiding geven tot een opschorting, of stopzetting van de opgelegde taak door NxtPort en de verplichtingen van beide Partijen onder deze CPu Voorwaarden blijven in dat geval onverwijld van kracht. Indien voor het geschil binnen een termijn van 60 dagen na indiening van het verzoek tot samenkomst, geen door alle Partijen aanvaarde oplossing is gevonden, kunnen de Partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.  

Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht van de Partijen om in geval van hoogdringendheid zonder voorafgaandelijke uitputting van de escalatieregeling een rechter te vatten of andere hoogdringende maatregelen te nemen. 

14.3. Beëindiging wegens wanbetaling 

NxtPort kan de toegang van een Gebruiker tot de CPu Oplossing ontzeggen wegens wanbetaling indien: 

 1. Vordering langer dan 120 dagen verlopen is 

 2. NxtPort Gebruiker na verlopen van vordering minstens 2 maal  schriftelijk aanmaant met een termijn van minstens 30 werkdagen tussen de eerste en tweede aanmaning.   

Lijst van wanbetalers die reeds 2 maal zijn aangemaand, zullen besproken worden met Community vertegenwoordiging vooraleer overgegaan wordt tot beëindiging van de de toegang. 

14.4. Gevolgen 

Bij beëindiging van de toegang tot de CPu Oplossing door NxtPort overeenkomstig art. 14.2 van de CPu Voorwaarden zal, op het ogenblik van beëindiging: 

 1. de Gebruiker geen toegang meer hebben tot de CPu Oplossing; 

 2. alle rechten en verplichtingen van NxtPort of de Gebruiker op grond van deze CPu Voorwaarden worden beëindigd, met uitzondering van de rechten en verplichtingen op grond van de in artikel 15.6 specifiek genoemde artikelen. 

 14.5. Notificatie beëindiging concessieovereenkomst 

In geval van beëindiging van de de concessieovereenkomst tussen NxtPort en het Havenbedrijf, zal NxtPort de Gebruikers hiervan onverwijld in kennis stellen. 

15. Slotbepalingen 

15.1. Geen agentuur of lastgeving 

NxtPort biedt de CPu Oplossing aan in eigen naam en voor eigen rekening. Niets in deze Overeenkomst creëert, impliceert of bewijst enige vorm van lastgeving of agentuur tussen NxtPort enerzijds en een Gebruiker anderzijds. 

15.2. Wijzigingen aan de CPu Voorwaarden 

NxtPort zal deze CPu Voorwaarden kunnen aanpassen, doch enkel na afdoende en tijdige consultatie met de Community vertegenwoordiging en mits goedkeuring van de wijzigingen door het Havenbedrijf. Elke aanpassing aan deze CPu Voorwaarden zal ingaan na een voorafgaande kennisgeving van tenminste één (1) maand.  

15.3. Wijzigingen aan de CPu Oplossing en Documentatie 

NxtPort zal de CPu Oplossing en/of Documentatie kunnen aanpassen, doch enkel na afdoende en tijdige overleg met de Community vertegenwoordiging. In geval van hoogdringendheid kan uitzonderlijk afgezien worden van deze proactieve consultatie en kan NxtPort CPu Oplossing en/of Documentatie wijzigen maar zal de Community vertegenwoordiging zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. 

15.4. Gehele CPu Voorwaarden 

De CPu Voorwaarden (met inbegrip van alle annexen) omvatten alle bepalingen die gelden tussen de Partijen over het onderwerp van de CPu Oplossing. De CPu Voorwaarden vervangen alle eerder afspraken, briefwisseling en informatie-uitwisseling tussen de Partijen over het gebruik van de CPu Oplossing. 

15.5. Deelbaarheid en conversie 

De ongeldigheid, onwettigheid of niet afdwingbaarheid van enige bepaling van de CPu Voorwaarden heeft geen effect op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de CPu Voorwaarden of van de CPu Voorwaarden in haar geheel. 

In de mate enige bepaling van de CPu Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar zou zijn, verbinden de Partijen zich ertoe om, samen met de beroepsverenigingen, te goeder trouw te onderhandelen over een clausule die het beoogde effect van de ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

15.6. Voortdurende verplichtingen 

Het verstrijken van de duur van deze CPu Voorwaarden of de beëindiging daarvan overeenkomstig het bepaalde de CPu Voorwaarden laat de verplichtingen van Partijen, welke naar hun aard bestemd zijn na afloop van de CPu Voorwaarden voort te duren onverlet, zoals onder meer: art. 4.3, 8, 9, 13 en 15.7. 

15.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze CPu Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. 

Elk geschil, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen (sectie Antwerpen). Desgevallend kunnen Partijen zich tot de bevoegde kortgedingrechter van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (sectie Antwerpen) wenden. 

16. Definities 

Aanbieder van een Derde Applicatie” : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die door een Gebruiker wordt aangesteld als aanbieder van een Derde Applicatie via dewelke de Gebruiker gedeeltelijk aan zijn verplichtingen in het kader van Certified Pick up kan voldoen; 

"Account" betekent het persoonlijke account van de Gebruiker dat toegang tot en gebruik van de CPu Oplossing mogelijk maakt; 

"Artikel" : een artikel van deze CPu Voorwaarden; 

"API": een Application Programming Interface, een reeks duidelijk omschreven communicatiemethoden, om te communiceren met de CPu Oplossing en om de Gegevens te verstrekken, te verkrijgen of te verwerken; 

Audittrail”: betekent elektronisch middel om de interacties met records binnen de Certified Pick up Oplossing vast te leggen, zodat iedere toegang tot de CPu Oplossing ter identificatie van alle geautoriseerde of ongeautoriseerde handelingen in relatie tot de records binnen de CPu Oplossing kunnen geverifieerd worden;  

Beroepsverenigingen”: ASV, Forward Belgium, ABAS, TLV, Febetra, UPTR en KVBG. 

Betrokken Container” betekent een Container waarvoor het specifieke Releaserecht of Pickuprecht geldt ten aanzien van een groep van Betrokken Gebruikers; 

Betrokken Gebruiker” betekent elke Gebruiker met betrekking tot een specifieke Betrokken Container die (i) als Organisator van het Zeetransport optreedt, (ii) als Terminal optreedt of (iii) die een Releaserecht of Pickuprecht houdt en/of kreeg toegewezen van een andere Betrokken Gebruiker; 

“Certified Pick up”: heeft de betekenis zoals omschreven in artikel 1,  

CPu Applicatie”: de centrale toepassing en bijhorende functionaliteiten, toegangsmogelijkheden en bijkomstigheden welke door de gemachtigde dienstverlener worden ter beschikking gesteld, beheerd en ondersteund in het kader van Certified Pick up; 

Certified Pick up Oplossing” of “CPu Oplossing” betekent Certified Pick up en de daarmee samenhangende CPu Applicatie en diensten; 

Commerciële vrijgave”: het bericht van de Organisator van het zeetransport in het kader van Certified Pick up dat wat hem betreft de Container de terminal mag verlaten; 

Community vertegenwoordiging”: 1 of meerdere door de Beroepsverenigingen van de Gebruikers aangewezen aanspreekpunten voor NxtPort om CPu gerelateerde topics te bespreken en/of bepaalde standpunten in te nemen.   

Container”: 

 • Iedere beladen container en iedere lege shippers owned container die per zeeschip op een terminal in de Haven wordt aangevoerd en vervolgens deze terminal per binnenschip, vrachtwagen, trein, of enig ander vervoersmiddel andere dan een zeeschip zal verlaten,  

 • Iedere beladen container en iedere lege shippers owned container die door een zeeschip gelost is in een andere zeehaven, naar een terminal in de haven van Antwerpen wordt gevoerd onder een Antwerp Bill of Lading of onder de controle van de Organisator van het zeetransport en vervolgens deze terminal per binnenschip, vrachtwagen, trein of enig ander vervoersmiddel andere dan een zeeschip zal verlaten,  

 • Iedere beladen container die per zeeschip op een terminal in de Haven wordt aangevoerd en vervolgens op deze terminal wordt uitgeladen; 

C-Point”: de C-point dienstverlening aangeboden door het Havenbedrijf zoals gebruikt voor accountbeheer en aanmelding in Certified Pick up; 

C-Point Account” : de account aangemaakt door de Gebruiker op C-Point; 

CPu Fout”: Verwerking door NxtPort of de CPu Applicatie van het Pickuprecht die niet conform de beschikbare Documentatie is gebeurd, voor zover de Documentatie door de Gebruiker strikt werd gevolgd. 

Derde Applicatie” : een applicatie van een Aanbieder van een Derde Applicatie die aangewend wordt door een Gebruiker, samen met de CPu Oplossing, teneinde te voldoen aan de verplichtingen in het kader van Certified Pick up voor wat een bepaalde set van Gegevens, inclusief Verplichte Gegevens, betreft; 

Derde Applicatie Vereisten” : de vereisten die opgelegd worden door NxtPort aan de Derde Applicatie en de Aanbieder van een Derde Applicatie om overeenkomstig art. 2.5 als Derde Applicatie te kwalificeren zoals aangehecht in Annex 7; 

Derde“: natuurlijke personen of rechtspersonen die niet kwalificeren als Gebruiker, (met inbegrip van hun aangestelden of onderaannemers) of NxtPort;  

Douaneadministratie” de Belgische administratie voor douane en accijnzen; 

Documentatie”: de geldende documentatie, best practises, fair use policies en gebruiksrichtlijnen van toepassing op de CPu Oplossing zoals expliciet gemaakt in annex 1 .   

Douane vrijgave”: het CCRM bericht van de Douaneadministratie in het kader van Certified Pick up dat wat de Douaneadministratie betreft de Container de terminal mag verlaten; 

EDI”: Electronic Data Interchange; 

Eerste gemachtigde in het afhaalproces”: degene die door de Organisator van het zeetransport in het kader van Certified Pick up wordt aangeduid als partij die als eerste het Releaserecht ontvangt; 

Fallback”: alternatieve werkwijze zoals beschreven in ANNEX 3 

Finaal Pickuprecht”: Het recht dat door Certified Pick up Applicatie wordt toegekend aan de houder van het Pickuprecht om een container van terminal af te halen of te strippen op de terminal;“Gate-out bericht”: digitaal bericht vanwege de Terminaloperator waarin deze aangeeft op welk moment de Container de terminal heeft verlaten; 

Gebruiker”: de rechtspersoon of eenmanszaak die zich op de CPu Oplossing registreert; 

"Gegevens": elke inhoud die wordt geüpload en gedeeld in de CPu Oplossing, ongeacht de wijze van uploaden of delen, of ongeacht het feit dat de Gegevens het resultaat zijn van een upload, van een combinatie met andere Gegevens of van een verrijking van de Gegevens door NxtPort, of een Gebruiker, met inbegrip van de Verplichte Gegevens; 

"Gegevensverwerker" of "verwerker": heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming; 

Havenbedrijf” : HAVEN VAN ANTWERPEN-BRUGGE NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0248.399.380; 

Havenpolitieverordening” : de havenpolitieverordening d.d. 1/12/2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 september 2020, zoals gewijzigd van tijd tot tijd; 

Intellectueel Eigendomsrechten” : alle wereldwijde bestaande en toekomstige, al dan niet geregistreerde, intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, beroepsgeheimen, know-how, databankrechten, handelsnamen, merkenrechten, domeinnamen, alle andere gelijkaardige rechten onder het toepasselijk recht, daarbij inbegrepen alle inschrijvingen en registraties, aanvragen, verlengingen, voortzettingen, splitsingen (van de aanvragen), heruitgaven of verbeteringen daarvan of daarop; 

Kritische bedrijfsprocessen van de CPu Oplossing” zijn processen die niet proactief kunnen uitgevoerd worden maar tijdskritisch zijn. 

Organisator van het zeetransport”: rederij al dan niet vertegenwoordigd door de Scheepsagent; 

"Partij" en "Partijen" betekent NxtPort en/of de Gebruiker, al naar gelang het geval; 

"Persoonsgegevens": heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming; 

Pickuprecht” voor truck: het gepersonaliseerd recht dat in het kader van Certified Pick up door de houder van het Releaserecht wordt toegekend aan de Transporteur of Planner en vervolgens wordt gekoppeld aan een unieke en persoonsgebonden AlfaPass en aldusdanig door CPu gevalideerd wordt.  

Pickuprecht” voor barge en rail: het recht dat in het kader van Certified Pick up door de houder van het Releaserecht wordt toegekend aan de Transporteur of Planner en dat door CPu alsdusdanig gevalideerd wordt.  

Planner”: de legale entiteit die de afhaling van de Container per binnenschip, trein of enig ander vervoermiddel dat niet over de weg gaat inplant of het uitladen van een Container inplant in naam en voor rekening van de Transportorganisator; 

Releaserecht”: het overdraagbaar recht in het kader van Certified Pick up dat toestaat voor een welbepaalde Container een Pickuprecht te genereren; 

Relevante gebruiker”: heeft de betekenis zoals uiteengezet in art. 5.1 

Service level”: heeft de betekenis zoals uiteengezet in Annex 2. 

Scheepsagent”: de Gebruiker (eenmanszaak of rechtspersoon) gemandateerd om de Organisator van het zeetransport te vertegenwoordigen en die in de  hoedanigheid van scheepsagent in naam en voor rekening van de Organisator van het zeetransport voor doeleinden van Certified Pick up kan  optreden en de rechten van de Organisator van het zeetransport kan  doen gelden; 

Scheepvaartwetboek”: het Belgische Scheepvaartwetboek, ingevoerd bij wet op 8 mei 2019, zoals aangepast van tijd tot tijd; 

Service Level Agreement”: de service level agreement van toepassing op de CPu Oplossing zoals aangehecht aan deze CPu Voorwaarden als Annex 2

Shippers owned container”: container die geen eigendom is van een Organisator van het zeetransport; 

Status” betekent de status van de verschillende lichten zoals gedefinieerd in de Documentatie van CPu.   

Supply Chain Gegevens”: Gegevens opgeladen door Gebruikers in de CPu Oplossing, andere dan de Verplichte Gegevens die, samen met de beroepsverenigingen worden bepaald, als zijnde nuttige Gegevens om door middel van de CPu Oplossing gedeeld te worden met andere Gebruikers; 

Terminaloperator”: de terminaloperator (stuwadoor) voor de respectievelijke Container; 

Terminal vrijgave”: het bericht van de Terminaloperator in het kader van Certified Pick up dat wat de Terminaloperator betreft de Container de terminal mag verlaten; 

Transporteur”: de natuurlijke persoon (aangestelde van een Gebruiker of eenmanszaak) die het transport van een Container via de weg uitvoert en de Container fysiek afhaalt van de terminal; 

Transportorganisator”: de partij die in het kader van Certified Pick up voor een Container op een gegeven moment houder is van het Releaserecht en op die basis hetzij het Releaserecht omzet tot een Pickuprecht dat vervolgens wordt toegekend aan een Transporteur of Planner, hetzij het Releaserecht overdraagt aan een door hem gekozen Transportorganisator; 

User-interface” of “UI”: gebruikersinterface waarvoor enkel een web browser en C-point registratie vereist is om met de CPu Oplossing te werken 

Vergoedingen” : de Vaste Vergoeding en / of Variabele Vergoeding verschuldigd in het kader van het gebruik van de CPu Applicatie; 

Verplichte Gegevens” : de Gegevens die verplicht dienen aangeleverd te worden zoals uiteengezet in Havenpolitieverordening

Vertrouwelijke informatie” : niet-openbare informatie, data, technische gegevens, procedures of knowhow van een Partij, die aan de tegenpartij schriftelijk , materieel of in immateriële vorm is verstrekt onder deze CPu Voorwaarden. Mondelinge openbaarmaking wordt ook geacht Vertrouwelijke Informatie te zijn indien het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze verondersteld kan worden of wanneer de vertrouwelijkheid op het moment van de openbaarmaking wordt bevestigd. Niettegenstaande het voorgaande, omvat Vertrouwelijke Informatie geen informatie die: (i) reeds rechtmatig in het bezit is van de ontvangende Partij en die niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht tegenover de Partij die de informatie verstrekt; (ii) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende Partij; (iii) openbaar is gemaakt, maar niet door schuld van de ontvangende Partij tenzij hij moet weten dat dit vertrouwelijke informatie is; (iv) rechtmatig door de ontvangende Partij werd vernomen van een Derde, die niet aan een geheimhoudsverplichting onderworpen is; (v) met de schriftelijke toestemming van de Partij die de informatie verstrekt werd vrijgegeven; of (vi) bekend moet gemaakt worden op grond van een wettelijke verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de ontvangende Partij, de Partij die de informatie heeft verstrekt onmiddellijk en voorafgaandelijk aan de bekendmaking op de hoogte stelt van zo een eis en samenwerking verleent om met alle middelen een beschermend bevel of gelijkaardige behandeling te bewerkstelligen. 

"Verwerkingsverantwoordelijke" of "voor de verwerking verantwoordelijke" : heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming . 

Wetgeving inzake Gegevensbescherming” : betekent de volgende wetgeving, voor zover deze van tijd tot tijd van toepassing is: i) nationale wetten ter uitvoering van de gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG) en de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG); ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679); en iii) alle andere soortgelijke nationale privacywetgeving; 

 

“Zeevervoerovereenkomst”: heeft de betekenis zoals gedefinieerd in het Scheepvaartwetboek.    

Eerste Barge and Rail Cut Off (1BRCO)”: Tijdstip waarop de COPINO of soortgelijke documenten door de terminal worden gevalideerd voor barge en rail containers. 

Tweede Barge and Rail Cut Off (2BRCO): Tijdstip waarop het laadproces voor de containers die via barge en rail de terminal verlaten, start en vanaf wanneer er geen CPu notificaties meer zullen verwerkt worden door de terminal.

Annexes

NxtPort - CPU Terms 20231229 - Annexes - publication version 1.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.